Ty kreujesz
swoją karierę

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Okres realizacji projektu:

od 2016-05-01
do 2018-03-31

Obszar realizacji:

województwo małopolskie

Dofinansowanie z budżetu UE:

3 844 561,03

Wartość projektu:

4 046 906,35

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 300 osób, w tym 180 kobiet i 120 mężczyzn, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren Województwa Małopolskiego w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby biernej zawodowo i osoby z kategorii NEET przyjętej w PO WER 2014-2020,

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia
300 osób (180 kobiet i 120 mężczyzn) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu (tzw. grupa NEET) z terenu województwa małopolskiego poprzez objęcie ich indywidualną i kompleksową aktywizacją zawodowo-edukacyjną
w okresie 01.05.2016 - 31.03.2018r.